donderdag 21 mei 2020 | Berichten

En waardeoverdrachten dan?

Er is een vraag binnengekomen over waardeoverdrachten. ROL beschouwt een pensioenverplichting als een verplichting die het fonds zelf moet nakomen. Hoe verhoudt dit zich tot het recht op waardeoverdracht?

In het pensioenakkoord is het makkelijker maken van waardeoverdrachten een van de speerpunten. We leven niet meer in de jaren vijftig, wordt dan gezegd.

Binnen ROL Pensioenfondsen is dat speerpunt niet overgenomen. ROL legt de prioriteit bij pensioenzekerheid (het voorkomen van kortingen) en uitzicht op waardevastheid. Het makkelijker maken van waardeoverdrachten is binnen de ROL daaraan ondergeschikt.

Dat wil echter niet zeggen, dat waardeoverdrachten binnen de ROL niet mogelijk zijn.

Voor collectieve waardeoverdrachten is de activa-passiva-transactie de gemakkelijkste vorm. Bij een activa-passiva-transactie wordt er niet betaald met geld, maar worden de bijbehorende beleggingen mee-overgedragen. In die vorm zal de overdracht financieel gezien geruisloos verlopen.

Voor individuele waardeoverdrachten en kleine collectiviteiten is de activa-passiva-transactie wat omslachtig. Voor die overdrachten zal een betaling in geld moeten plaatsvinden. Dat kan een probleem zijn, omdat als het ene fonds anders belegt dan het andere, de waarde van de pensioenverplichting kan verschillen. Dit kan worden opgelost, door een nationale standaard neer te zetten waartegen waardeoverdrachten gewaardeerd moeten worden. Dat is niet anders dan wat nu ook al gebeurt.

De waarde waartegen beide fondsen de verplichting waarderen zal iets afwijken van de waarde die de nationale standaard aan de verplichting toekent. Dus zullen beide fondsen een winst of verlies hebben op de waardeoverdracht. Maar rekentechnisch zal dat niet afwijken van een winst of verlies op een overlijden. Bij overlijden zal een ouderdomspensioen kunnen stoppen en/of zal een nabestaandenpensioen moeten ingaan. Zowel overlijdens als waardeoverdrachten zijn onzekere gebeurtenissen die middels kanssystemen kunnen worden ingeschat.

Conclusie: Hoewel het makkelijker maken van waardeoverdrachten binnen de ROL geen speerpunt is, zullen waardeoverdrachten ook onder de ROL zonder problemen kunnen plaatsvinden. Omdat voorts de zekerheid van het pensioen binnen de ROL sterk vergroot is, zal een blokkade van DNB – ook als de regels daarover niet veranderen – niet of nauwelijks meer nodig zijn.

In die zin zijn waardeoverdrachten toch gemakkelijker gemaakt.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Aanbodbeperkingen zichtbaar in inflatie

De hogere prijzen waarmee bedrijven de laatste maanden worden geconfronteerd, komen in toenemende mate ook tot uiting in een stijging van de consumentenprijzen. Het gaat vooral om prijsstijgingen bij producten die voorheen juist zorgden voor een neerwaartse druk op de...

Lees meer

Kredietwaardigheid Nederlandse bedrijven tot nu toe op peil

Banken beoordelen de kredietkwaliteit van Nederlandse bedrijven over het algemeen niet lager dan voor de coronacrisis. In het merendeel van de hardst getroffen sectoren zijn de niet-presterende leningen (NPL) na uitbraak van COVID19 wel duidelijk opgelopen.

Lees meer