donderdag 21 mei 2020 | Berichten, Vaste berichten

En waardeoverdrachten dan?

Er is een vraag binnengekomen over waardeoverdrachten. ROL beschouwt een pensioenverplichting als een verplichting die het fonds zelf moet nakomen. Hoe verhoudt dit zich tot het recht op waardeoverdracht?

In het pensioenakkoord is het makkelijker maken van waardeoverdrachten een van de speerpunten. We leven niet meer in de jaren vijftig, wordt dan gezegd.

Binnen ROL Pensioenfondsen is dat speerpunt niet overgenomen. ROL legt de prioriteit bij pensioenzekerheid (het voorkomen van kortingen) en uitzicht op waardevastheid. Het makkelijker maken van waardeoverdrachten is binnen de ROL daaraan ondergeschikt.

Dat wil echter niet zeggen, dat waardeoverdrachten binnen de ROL niet mogelijk zijn.

Voor collectieve waardeoverdrachten is de activa-passiva-transactie de gemakkelijkste vorm. Bij een activa-passiva-transactie wordt er niet betaald met geld, maar worden de bijbehorende beleggingen mee-overgedragen. In die vorm zal de overdracht financieel gezien geruisloos verlopen.

Voor individuele waardeoverdrachten en kleine collectiviteiten is de activa-passiva-transactie wat omslachtig. Voor die overdrachten zal een betaling in geld moeten plaatsvinden. Dat kan een probleem zijn, omdat als het ene fonds anders belegt dan het andere, de waarde van de pensioenverplichting kan verschillen. Dit kan worden opgelost, door een nationale standaard neer te zetten waartegen waardeoverdrachten gewaardeerd moeten worden. Dat is niet anders dan wat nu ook al gebeurt.

De waarde waartegen beide fondsen de verplichting waarderen zal iets afwijken van de waarde die de nationale standaard aan de verplichting toekent. Dus zullen beide fondsen een winst of verlies hebben op de waardeoverdracht. Maar rekentechnisch zal dat niet afwijken van een winst of verlies op een overlijden. Bij overlijden zal een ouderdomspensioen kunnen stoppen en/of zal een nabestaandenpensioen moeten ingaan. Zowel overlijdens als waardeoverdrachten zijn onzekere gebeurtenissen die middels kanssystemen kunnen worden ingeschat.

Conclusie: Hoewel het makkelijker maken van waardeoverdrachten binnen de ROL geen speerpunt is, zullen waardeoverdrachten ook onder de ROL zonder problemen kunnen plaatsvinden. Omdat voorts de zekerheid van het pensioen binnen de ROL sterk vergroot is, zal een blokkade van DNB – ook als de regels daarover niet veranderen – niet of nauwelijks meer nodig zijn.

In die zin zijn waardeoverdrachten toch gemakkelijker gemaakt.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies

In het Pensioenakkoord komen beleggingsrisico’s louter voor rekening van de koopkracht in de pensioenfase van de levensloop, omdat alleen de pensioenen worden aangepast en niet de premies. Met een bredere risicotoedeling over de gehele levensloop, inclusief variabele...

Lees meer

Nieuwe UFR-parameters voor pensioenfondsen worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs ingevoerd

De nieuwe UFR-parameters, mede bepalend voor de manier waarop pensioenfondsen hun verplichtingen waarderen, worden vanaf 1 januari 2021 in vier gelijke stappen ingevoerd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft dat besloten. Daarnaast zal DNB de...

Lees meer